Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - PZERI

Zgodnie z Rocznym programem współpracy Gminy Jemielnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi w sferze pożytku publicznego oraz zapisami znajdującymi się w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Wójt Gminy Jemielnica  może, na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 wspomnianej ustawy, zlecić jej, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego w przypadku, gdy wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł oraz zadanie publiczne ma być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
 
W dniu 21.09.2021 r. wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego pt. „Integracja seniorów z Gminy Jemielnica”, oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości.  W terminie 7 dni od jej publikacji, każdy ma prawo zgłosić uwagi dotyczące oferty.


Termin zgłaszania uwag do: 30.09.2021 r.


Uwagi należy zgłaszać:

1. Osobiście: w Urzędzie Gminy ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica
2. Na adres e-mail: ug@jemielnica.pl


PDFUproszczona oferta realizacji zadania publicznego.pdf